Małopolska chmura edukacyjnaTytuł projektu:

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV edycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna. 

 

 

Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV edycja” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 roku do 31.07.2020 roku

Wartość projektu: 309 269,75 zł, w tym:

•    dofinansowanie 293 806,26 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 15 463,49 zł

 

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 255 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2019 roku do 31.07.2020 roku.

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia.pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie ucznia.pdf


 

Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 roku do 31.07.2019 roku

Wartość projektu: 256 975,00 zł, w tym:

•    dofinansowanie 244 126,25 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 12 848,75 zł

 

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 180 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2018 roku do 31.07.2019 roku.

 


REKRUTACJA


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

on-line obszar ogólny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 Oświadczenie ucznia – udział w MChE

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 Oswiadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5 Oświadczenie – zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku

Załącznik nr 6 Wzór protokołu rekrutacyjnego

 

 


Projekt pn.”Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”


Tytuł projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów

Beneficjent projektu: Województwo Małopolskie

Partner projektu: Powiat Nowosądecki

Okres realizacji projektu: od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku

Wartość projektu dla Powiatu Nowosądeckiego: 227 032,00 zł, w tym:

  • współfinansowanie z UE: 192 977,20 zł

  • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 11 351,60 zł

  • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 22 703,20 zł

Cel projektu:

Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki.

Biuro projektu

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Wydział Rozwoju

ul. Tadeusza Kościuszki 3

33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 41 41 774

 


on-line turystyka


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał.1 – Formularz zgłoszeniowy

Zał.2 – Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych

Zał.3 -Wzór protokołu rekrutacyjnego

Zał.4 – Deklaracja_oświadczenie uczestnika projektu

Zał.5 – Oświadczenie uczestnika projektu

Zał.6 – Zakres danych osobowych

Zał.7 – Oświadczenie o wizerunku


warsztaty wekendowe turystyka


Limit uczniów z poszczególnych szkół w podziale na poszczególne obszary T i EE

Wzór regulaminu rekrutacji naukowych warsztatów weekendowych

Zał.1 – Formularz zgłoszeniowy kandydatau

Zał.2 – Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych_RODO

Zał.3 – Protokół oceny spełniania kryteriów

Zał.4 – Lista kandydatów

Zał.5 – Deklaracja_oświadczenie uczestnika projektu

Zał.6 – oświadczenie uczestnika RODo

Zał.7 – Zakres danych osobowych

Zał.8- Oświadczenie rodziców prawnych opiekunów_RODO

Zał.9 – Oświadczenie o wizerunku

Zał. 10 ramowy program naukowych warsztatów weekendowych T i EE