Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju

im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

Ludzkość powinna dać dziecku to co ma najlepszego”

Wizja wychowawcza szkoły

Nasza szkoła jest:

 • demokratyczna

 • bezpieczna

 • przyjazna

 • umożliwiająca uczniowi wszechstronny rozwój i funkcjonowanie we współczesnym świecie, a także w różnego typu wspólnotach (rodzinnej, środowiskowej, etnicznej i religijnej)

 • kontynuująca najszlachetniejsze, sprawdzone tradycje, w których będzie miejsce dla tolerancji, kultu nauki, wysokich wymagań oraz wzajemnego szacunku.

Wraz z młodzieżą wierzymy, iż wprowadzenie wypracowanych wspólnie zasad przyczyni się do stworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych atmosfery wzajemnej życzliwości i przyjaźni połączonej jednocześnie z konsekwencją wymagań.

Model absolwenta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Chcemy aby absolwenci:

 • byli członkami prawdziwej elity społecznej,

 • posiadali umiejętność komunikowania się z ludźmi,

 • byli wrażliwi na potrzeby i krzywdę innych,

 • byli uczciwi, prawi i mieli szacunek wobec siebie oraz innych,

 • akceptowali siebie mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,

 • posiadali wiedzę i umiejętności dokonywania mądrych wyborów,

 • dokonywali wyboru właściwej dla Siebie drogi kształcenia,

 • posiadali umiejętność współdziałania i współtworzenia, byli odpowiedzialni za siebie i innych,

 • dokonywali wyborów światopoglądowych, a zwłaszcza etycznych w życiu osobistym i społecznym,

 • samodzielnie poszukiwali własnej ścieżki życiowej,

 • ponosili odpowiedzialność za swoje postępowanie,

 • mieli szacunek dla rodziny i mieli świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju,

 • kreowali wzorce postaw dla całego społeczeństwa,

 • rozumieli i akceptowali różnice między ludźmi i ze zrozumieniem traktowali różnice wynikające z odmienności kulturowej i religijnej,

 • byli wrażliwi na otaczającą przyrodę i piękno natury,

 • rozumieli właściwie demokrację, tolerancję i wolność,

 • odpowiedzialnie funkcjonowali w demokratycznym społeczeństwie,

 • znali i szanowali historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem

 • kierowali się wartościami patriotycznymi,

 • byli ciekawi świata i gotowi stale rozszerzać swoją wiedzę,

 • umiejętnie realizowali wytyczone cele poprzez rzetelną pracę,

 • posiadali schierarchizowany system wartości,

 • umieli docenić wartość pracy.

Zadania ogólne

 1. Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej

 2. Kształtowanie poczucia własnej wartości

 3. Rozwijanie samorządności i odpowiedzialności

 4. Wdrażanie do przestrzegania norm społecznych

 5. Przygotowanie do życia w zmieniającej się rzeczywistości

 6. Wdrażanie do zdrowego trybu życia

 7. Zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej

 8. Angażowanie rodziców w pracę szkoły

Cele operacyjne i działania

 1. Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej

Cele:

Uczeń:

 • zna historie i dorobek szkoły,

 • potrafi zaprezentować sylwetkę patrona,

 • zna dorobek i dziedzictwo kulturowe swego regionu,

 • potrafi zareklamować swoją miejscowość, region,

 • potrafi okazać szacunek symbolom narodowym w różnych sytuacjach,

 • potrafi identyfikować się z grupą, szkołą, miejscowością, krajem w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Działania:

 • lekcje poświęcone historii patrona oraz szkoły,

 • Rajd o Puchar im. Jana Pawła II,

 • Wieczerza Wigilijna,

 • Święto szkoły – kultywowanie tradycji,

 • spotkania z ciekawymi ludźmi, absolwentami szkoły,

 • organizowanie konkursów: wiedzy, plastycznego, poetyckiego, o patronie szkoły,

 • organizowanie imprez związanych ze świętami narodowymi w ramach współpracy ze środowiskiem,

 • organizowanie wycieczek śladami patrona,

 • organizowanie konkursów, szopek z elementami wiedzy o regionie,

 • wycieczki do muzeów, skansenu, miejsc pamięci narodowej (relacje np. w formie plakatu)

 • zorganizowanie Klubu Europejskiego, prezentacja dorobku ojczyzny na tle innych krajów unijnych

 • współpraca ze szkołami krajów Unii Europejskiej (Amersham, Grafenau/Waldkirchen, Lipany)

 1. Kształtowanie poczucia własnej wartości

Cele:

Uczeń:

 • potrafi dokonać autoprezentacji,

 • potrafi wyrazić własną opinię,

 • potrafi uzasadnić własne zdanie,

 • potrafi przyznać się do błędu,

 • potrafi przeciwstawić się presji grupy,

 • umie odróżnić dobro od zła,

 • umie podejmować właściwe decyzje,

 • w sytuacjach trudnych, potrafi stanąć w obronie słabszych,

 • potrafi planować i organizować czas wolny,

 • potrafi pytać w sytuacjach dla siebie niejasnych.

Działania:

 • godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego,

 • zajęcia integracyjne dla klas pierwszych,

 • lekcje religii,

 • zajęcia z pedagogiem szkolnym dla osób mających trudności z przystosowaniem się do grupy (uczenie komunikacji i asertywności),

 • zajęcia poświęcone sztuce uczenia się, spędzania wolnego czasu (praca w grupach),

 • praca Grupy Liderów promujących zdrowy styl życia.

 1. Rozwijanie samorządności i odpowiedzialności

Cele:

Uczeń:

 • potrafi reprezentować szkołę na zewnątrz,

 • potrafi szanować mienie klasy, szkoły, a także własne

 • umie organizować sobie czas wolny,

 • potrafi współdziałać i współpracować w grupie,

 • potrafi być odpowiedzialny za swoje czyny,

 • potrafi być konsekwentny w działaniach,

 • umie brać aktywny udział w życiu szkoły i środowiska.

Działania:

 • lekcje poświęcone historii i tradycji szkoły (kroniki, wystawy),

 • konkurs znajomości historii szkoły i jej patrona,

 • udział w dekorowaniu klasy, odświeżaniu i malowaniu,

 • prowadzenie kącika bibliotecznego, gromadzenie literatury,

 • zajęcia poświęcone sztuce uczenia się, organizowanie czasu wolnego,

 • stworzenie Kół zainteresowań (j. obce, informatyka, Grupa Liderów, potkania z wybitnymi ludźmi kultury, nauki, polityki oraz życia społecznego)

 • promowanie uczniów zdolnych, mających duże osiągnięcia naukowe, sportowe i kulturalne,

 • udział w Festiwalu Młodych Talentów,

 • zajęcia artystyczne, koło dramatyczne, dyskoteki i zabawy kulturalne,

 • praca w samorządzie klasowym, szkolnym (zaproszenie na zebrania dyrekcji, wychowawcy i rodziców),

 • inspirowanie ekspresji plastycznej – konkurs plastyczny,

 • udział młodzieży w szkolnym PCK i angażowanie się w działania Wolontariatu szkolnego

 1. Wdrażanie do przestrzegania norm społecznych

Cele:

Uczeń:

 • umie odróżnić dobro od zła,

 • zna ogólnoludzkie normy etyczne,

 • umie okazać szacunek nauczycielom, rodzicom i rówieśnikom,

 • szanuje godność własną i innych osób,

 • szanuje otaczającą go przyrodę,

 • przestrzega zasad kultury osobistej,

 • umie okazywać szacunek dla świata zwierzęcego – nie traktuje go przedmiotowo,

 • potrafi przestrzegać ustaleń władz szkolnych z jednoczesną umiejętnością negocjacji

i dyskusji,

 • potrafi w sposób samodzielny dążyć do dobra zarówno w wymiarze indywidualnym,

jak i społecznym.

Działania:

 • lekcje wychowawcze,

 • zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”,

 • lekcje WOS, historia, literatura, religia/etyka,

 • Samorząd Szkolny (praca na rzecz Szkoły i innych),

 • Grupa Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia (praca na rzecz innych),

 • zajęcia i obozy integracyjne, wycieczki,

 • udział w tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły,

 • spotkania młodzieży z dyrekcją szkoły,

 • odbywanie spotkań z rodzicami (cykl warsztatów tzw. pedagogiczno-wychowawczych),

 • lekcje biologii, wspólne wyjścia na ścieżki ekologiczne, wycieczki, udział w ogólnopolskich akcjach ekologicznych, uczestnictwo w pracach Klubu Ekologicznego.

 1. Przygotowanie do życia w zmieniającej się rzeczywistości

Cele:

Uczeń:

 • zna potrzeby rynku,

 • umie korzystać z różnych źródeł informacji,

 • potrafi wybrać odpowiednią dla siebie ofertę kształcenia,

 • potrafi zaplanować swój dzień,

 • potrafi krytycznie ocenić oddziaływania mediów.

Działania:

 • lekcje WOS, podstawy przedsiębiorczości,

 • udział młodzieży w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości,

 • lekcje poświęcone preorientacji zawodowej,

 • spotkania z udziałem osób reprezentujących różne grupy zawodowe, absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,

 • zajęcia w centrum informacji zawodowej,

 • nauka planowania pracy na godzinach wychowawczych,

 • uczenie się korzystania z informacji naukowych i medialnych (zajęcia informatyki)

 1. Wdrażanie do zdrowego trybu życia

Cele:

Uczeń:

 • rozumie co to znaczy zdrowy styl życia,

 • potrafi korzystać z ofert promujących zdrowy styl życia,

 • potrafi podejmować wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia,

 • świadomie potrafi wybrać odpowiednie wzorce konsumpcyjne.

Działania:

 • spotkanie z pracownikami służby zdrowia,

 • godziny wychowawcze – uzależnienia, AIDS, spotkania z pracownikami MONARU, Punkt Interwencji Kryzysowej,

 • działalność organizacji szkolnej PCK

 • dbałość o sprawność fizyczną i zdrowie na lekcjach, a także zajęciach pozalekcyjnych,

 • zdrowe żywienie,

 • organizowanie rajdów, wycieczek i konkursów,

 • pedagogizacja rodziców,

 • grupa Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia,

 • organizacja tygodnia ekologicznego,

 • spotkania z pedagogiem, psychologiem i lekarzem,

 • zapoznanie się ze środowiskiem ucznia,

 • analiza kart zdrowia,

 • zajęcia sportowe, rekreacyjne, pływanie, kurs tańca towarzyskiego

 • udział w Rajdzie Szkolnym

 1. Zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej

Cele:

Uczeń:

 • umie zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych,

 • potrafi znaleźć się w sytuacji dla siebie trudnej,

 • potrafi wyrazić własną opinię,

 • potrafi w sposób konstruktywny rozwiązać swoje problemy,

 • potrafi zapobiegać niebezpieczeństwu i sytuacjom konfliktowym,

 • umie porozumiewać się z rodzicami, rodzeństwem i rówieśnikami,

 • potrafi nawiązywać dialog z dyrekcją, wychowawcą, nauczycielami, a także pracownikami administracji i obsługi,

 • potrafi przeciwstawić się presji grupy.

Działania:

 • przygotowanie interesujących spotkań z rodzicami z udziałem samorządu klasowego,

 • przygotowanie spotkań na aktualne tematy z dziedziny profilaktyki (narkotyki, sekty, subkultury itd.)

 • usprawnienie kontaktów w wypadkach konfliktów o różnym charakterze: szkoła – dom-uczeń – środowisko,

 • praca pedagoga szkolnego (diagnozowanie, zapobieganie, niwelowanie przypadków zagrożeń i niedostosowania społecznego),

 • obozy i zajęcia integracyjne,

 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, MONAR-em, Punktem Interwencji Kryzysowej, Policją, Sądem i Wydziałem Oświaty,

 • praca z uczniem zdolnym,

 • zapewnienie młodzieży indywidualnego toku nauczania,

 • pomoc uczniom słabszym – zajęcia wyrównawcze,

 • zajęcia przygotowujące do życia w rodzinie.

 1. Angażowanie rodziców w pracę szkoły

Cele:

Rodzice:

 • współuczestniczą w opracowywaniu dokumentów szkolnych,

 • potrafią być współgospodarzami klasy i szkoły,

 • potrafią zaangażować się w problemy klasowe (pomoc finansowa ubogim, remont klasy, dekoracja)

 • potrafią współorganizować akcje i imprezy o charakterze charytatywnym na rzecz młodzieży szkolnej,

 • potrafią sprawnie kontaktować się (kwestia skuteczności) w przypadku konfliktów o różnym charakterze na linii: szkoła – dom – uczeń – środowisko.

Działania:

 • spotkania z rodzicami (pedagogizacja rodziców),

 • uczestnictwo w imprezach klasowych, szkolnych oraz wycieczkach,

 • interesujące spotkania wywiadowcze, wzbogacone o spotkania z samorządem klasowym, a także szkolnym,

 • pomoc rodzicowi w sytuacjach trudnych i kryzysowych,

 • wymiana numerów telefonicznych i adresów między rodzicami danej klasy,

 • wspólne ognisko (rodzice, uczniowie, wychowawca oraz zespół uczący),

 • włączenie rodziców w tworzenie planu pracy klasy (sesje plakatowe, dyskusje itd.),

 • spotkania Trójek Klasowych Rodziców z dyrekcją i rodzicami uczniów innych klas (wymiana doświadczeń, wspólne przedsięwzięcia).

Podstawa prawna

 • Ustawa z 20 lutego 2015r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

 • Zredagowano w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r
  z późniejszymi zmianami,

 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach,

 • Podstawy prawne – Konstytucja RP,

 • Konwencja o Prawach Dziecka,