Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

 1. Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Rada Rodziców powołana zostaje na podstawie art. 53 i art. 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. 95/91 poz. 425 (z późniejszymi zmianami).

 2. Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

 1. Cele Rady Rodziców.

§ 2

 1. Rada Rodziców jest organem wewnątrz szkolnym stanowiącym reprezentację rodziców uczniów, której celem jest:

 1. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

 2. Reprezentowanie wobec Dyrektora szkoły, nauczycieli, władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

 3. Upowszechnianie wśród rodziców, przy współpracy z organizacjami oświatowo-społecznymi, wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

 4. Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w działaniach wspierających szkołę.

 1. Wyrażenie opinii o pracy nauczyciela, któremu Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

 1. Rada rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Dyrektora o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

 2. Rada Rodziców może nie przedstawić opinii, co nie wstrzymuje postępowania oceniającego prowadzonego przez Dyrektora.

 1. Zadania Rady Rodziców.

§ 3

Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a przede wszystkim:

 1. organizowanie rodziców do realizacji planu rozwoju szkoły,

 2. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły i ustalenie zasad ich wykorzystania,

 3. organizowanie prac społecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły,

 4. współuczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły w zakresie środków zgromadzonych przez Radę Rodziców,

 5. organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami.

§ 4

Współpraca z Dyrektorem szkoły, jego zastępcami oraz nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a przede wszystkim:

 1. opiniowanie i zatwierdzanie programu wychowawczego szkoły,

 2. opiniowanie i zatwierdzanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,

 3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia szkoły,

 4. pomoc w organizowaniu pracy uczniowskich kół przedmiotowych i kół zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,

 5. wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne.

§ 5

Współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, a przede wszystkim:

 1. współudział w diagnozie środowiska w otoczeniu szkoły,

 2. pomoc wychowawcza i finansowa Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom społecznym, sportowym, turystycznym zrzeszającym uczniów szkoły,

 3. udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,

 4. organizowanie członków Rady Rodziców na wniosek wychowawcy, w omawianiu istotnych problemów wychowawczych i w trakcie godzin z wychowawcą klasy,

 5. rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego dla rodziców,

 6. wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych w oparciu o tradycje środowiska i regionu,

 7. udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z młodzieżą.

§ 6

Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a przede wszystkim:

 1. udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowywania programu ich zaspokojenia,

 2. udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku,

 3. współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej.

IV. Organizacja Rady Rodziców.

§ 7

 1. Podstawowym ogniwem ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

 2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową Radę Rodziców, składającą się z trzech do pięciu osób, z powierzeniem funkcji przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

 3. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców wybrani we wszystkich oddziałach szkoły po jednym przedstawicielu z każdej klasy tzw. „jedynki”.

 4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:

 1. prezydium jako wewnętrzny organ kierującymi pracami Rady Rodziców,

 2. komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

 1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców zwołane nie rzadziej niż raz w ciągu roku szkolnego.

 2. Prezydium Rady Rodziców składa się z członków, tak aby można było wyłonić funkcje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków prezydium. Prezydium dokonuje ukonstytuowania na swoim pierwszym posiedzeniu.

 3. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie komisji wybierają na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego i jego zastępcę.

 4. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stale lub doraźne komisje lub zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.

§ 8

 1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa dwa lata, począwszy od miesiąca do 30 września ostatniego roku kadencji.

 2. Członkowie klasowych Rad Rodziców, których dzieci opuściły szkołę w czasie trwania kadencji zostają zastąpieni przez rodziców z klas nowoorganizowanych, programowo najniższych.

V. Tryb podejmowania uchwał.

§ 9

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

 2. Uchwały Rady Rodziców są protokołowane w książce protokołów.

 3. Za prawidłowe prowadzenie książki protokołów odpowiada sekretarz prezydium rady.

VI. Wybory do Rady Rodziców.

§ 10

 1. Wybory do Rady Rodziców (szkolnej i klasowej), do prezydium rady i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba, że tajnego głosowania zażąda większość z obecnych rodziców.

 2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych do danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

 3. Wybrani zostaną ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos obecnych na prawomocnym zebraniu wyborczym.

 4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

 5. Porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego obejmuje:

  a. wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania oraz innych organów (komisja uchwał i wniosków, komisja wyborcza, regulaminowa) w głosowaniu jawnym,

  b. sprawozdanie z działalności w okresie sprawozdawczym,

  c. sprawozdanie komisji rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie organowi absolutorium,

  d. informacje dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu szkoły,

  e. dyskusje,

  f. uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych,

  g. wybory nowych organów Rady Rodziców:

  - ustalenie przez komisje regulaminową listy obecności i prawomocności,

  - ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,

  - głosowanie,

  - ogłoszenie wyników wyborów,

  h. wolne wnioski.

 6.  Porządek obrad innych zebrań ogólnych uchwalany jest każdorazowo odmiennie, stosownie do potrzeb.

VII. Ramowy plan pracy Rady Rodziców.

§ 11

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

 2. Zebranie takie może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych Rad Rodziców co najmniej pięciu klas, na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej.

§ 12

 1. Prezydium Rady Rodziców odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 2. Na posiedzenie zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby.

 3. Posiedzenie rady są protokołowane.

§ 13

 1. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.

 2. Komisja rewizyjna może zebrać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, a także rady rodziców klasy, czy też grupy rodziców.

 3. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej sporządzane są w formie pisemnej i przedstawione są na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców, prezydium rady rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

§ 14

 1. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy rodziców lub wychowawcy klasy.

 2. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

VIII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 15

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

 1. ze składek rodziców,

 2. z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady,

 3. z dochodów imprez organizowanych przez Radę Rodziców,

 4. z działalności gospodarczej,

 5. z innych źródeł.

§ 16

 1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

 2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada klasowa może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Klasowa Rada Rodziców może też zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Wnioski w omawianych sprawach rozpatrywane są indywidualnie po zgłoszeniu ich przez rodziców lub wychowawcę klasy.

 3. Jeżeli klasa zbierze 80% środków finansowych to 50% zebranej kwoty wraca do klasy, na potrzeby jej uczniów tj. np. wycieczki, studniówka i inne (po przedstawieniu rachunków, faktur).
 4. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.

§ 17

 1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków Rady Rodziców. Na dany rok szkolny, zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium Rady Rodziców.

 2. Gospodarowanie gromadzonymi środkami odbywa się według reguł określonych w ramowym preliminarzu wydatków Rady Rodziców, stanowiących załącznik do regulaminu.

IX. Obsługa finansowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców.

§ 18

 1. Rada Rodziców może zatrudnić za wynagrodzeniem osobę odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.

 2. Prezydium Rady Rodziców wyznacza skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego.

 3. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wydatków.

 4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy.

X. Postanowienia końcowe.

§ 19

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania Rady Rodziców prezydium rady zapraszają na swoje posiedzenia plenarne dyrektora szkoły oraz przedstawicieli pozostałych organów szkoły.

 2. Rada Rodziców poprzez swoja działalność zapewnia realizacje ustawowych i statutowych uprawnień rodziców.

 3. Nie respektowanie tych uprawnień poprzez dyrekcję szkoły, pracowników szkoły, radę pedagogiczną daje podstawę złożenia przez prezydium Rady Rodziców pisemnego zażalenia do dyrektora szkoły.

 4. W przypadku konfliktu w sprawach objętych w pkt. 3 prezydium Rady Rodziców może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Kuratorium Oświaty.

 5. Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców i komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji z woli rodziców w trybie i na zasadach ustalonych w rozdziale 3 regulaminu.

 6. Rada Rodziców posługuje się stemplem o treści:

„Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju”.

§ 20

Wszystkie zmiany uchwalonego regulaminu wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy i trybu w nim przewidzianych.

Załącznik: Ramowy preliminarz wydatków.

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W KRYNICY-ZDROJU.

Załącznik do Regulaminu Rady Rodziców.

Wydatkowanie środków gromadzonych ze składek rodziców.

1. 50% środków zebranych od rodziców danej klasy pozostaje do dyspozycji klasowej Rady Rodziców. Decyzje o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców, klasowa rada rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy.

2. Środki wymienione w pkt. 1 mogą być wydatkowane na

- dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek, biwaków,

- urządzenie izby klasowej,

- inne wydatki na rzecz klasy

3.Pozostała część środków przekazana zostaje do dyspozycji prezydium Rady Rodziców.

4. Prezydium Rady Rodziców może środki wymienione w pkt. 3 wydatkować wyłącznie

z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla dzieci najbiedniejszych na dożywianie, odzież, podręczniki,

- dofinansowanie konkursów i imprez ogólnoszkolnych,

- finansowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

- nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,

- zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu technicznego,

- wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości Rady Rodziców,

- inne wydatki konieczne.

Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł.

Środki pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane na:

 1. Dofinansowanie celów określonych w pkt. 4 wydatków ze środków gromadzonych ze składek rodziców.
 2. Finansowanie zadań według własnych projektów rodziców, jak budowa nowej pracowni, wyposażanie szkoły w aparaturę, remonty sal i urządzeń sportowo-rekreacyjnych i inne.
 3. Kapitał założycielski dla uruchomienia działalności gospodarczej dla potrzeb szkoły.
 4. Lokatę środków w celu ich pomnożenia na kontach terminowych w bankach lub zakup akcji.
 5. Inne, ściśle określone cele.
 6. Cele wskazane przez osoby lub organizacje wpłacające.