Regulamin Rekrutacji 2018/2019

ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

im. Jana Pawła II w KRYNICY-ZDROJU

NA ROK SZKOLNY 2018/19

§1

              Zarządzenie Nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. Na podstawie art. 204 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r poz.586).

§2

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:

 1. potrzeb środowiska;
 2. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 3. kontaktów z Biurem Pracy;
 4. decyzji organu prowadzącego.

§3

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty).

§4

 1. Do liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia przyjmowani są absolwenci gimnazjum.
 2. ZSP w Krynicy-Zdroju prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie rekrutacji elektronicznej.

 

§5

Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum w systemie elektronicznej rejestracji wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie szkoły  (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

§6

 1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadza do Centralnej Bazy Danych szkoła pierwszego wyboru.
 2. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.
 3. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.

§7

 1. Do szkół ponadgimnazjalnych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.
 2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty.

§8

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

 1. Egzamin gimnazjalny: maksymalnie 100 punktów
 2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry- 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8pkt

dopuszczający – 2pkt ).

 • przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy  i jeden wskazany dla danego kierunku kształcenia.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • klasa humanistyczna
  elementy psychologii / elementy mediów cyfrowych
 1. j. polski, matematyka, j. angielski, historia
 • klasa ratownicza
 1. j. polski, matematyka, j. angielski, biologia lub geografia

 

TECHNIKUM:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych:
 1. j.polski, matematyka, j. angielski, geografia
 • technik hotelarstwa:
 1. j.polski, matematyka, j. angielski, geografia
 • technik informatyk
 1. j.polski, matematyka, j. angielski, informatyka
 • technik budownictwa:
 1. j.polski, matematyka, j. angielski, fizyka
 • technik organizacji reklamy
 1. j.polski, matematyka, j. angielski, informatyka
 • technik ekonomista
 1. j.polski, matematyka, j. angielski, geografia

 

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów
 2. Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z :
  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym-mnoży się przez 0,2
 3. Osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):

a). za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt 

-tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt

-tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt

b). za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 pkt

-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt

-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt

c). uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r

d).osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt.

 §9

1.Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej  szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum zgodnie   z § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.

 

 §10

W roku szkolnym 2018/19 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

w Krynicy-Zdroju prowadzi nabór do:

1.Liceum Ogólnokształcącego:

a/ klasa humanistyczna z elementami psychologii /elementy mediów cyfrowych,

przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski,

b/ klasa ratownicza z elementami ratownictwa

przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, j. angielski

2.Technikum:

a/ technik żywienia i usług gastronomicznych                                                                  

przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia

b/ technik hotelarstwa 

przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia

c/ technik informatyk                                                                                                                 

przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka

d/ technik budownictwa                                                                                                             

przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka

e/ technik organizacji reklamy                                                                                                

przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski

f/ technik ekonomista

przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka

 §11

Do podania do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

1.W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.

2.W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3.Zaświadczenie / zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 8.

4.Dwie fotografie legitymacyjne.

 

§12

1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach: od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.Od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły świadectwaukończenia gimnazjum oraz zaświadczeniao wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3.29 czerwca 2018 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.Od 29 czerwca 2018 r. od godz. 12.00 do 03 lipca 2018 r do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum skierowań na badania lekarskie.

5.Do 09 lipca 2018 r do godz.15.00 – potwierdzeniewoli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

a)oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenieo wynikach

egzaminu gimnazjalnego, o ile wcześniej nie zostały złożone,

b)zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia

nauki w zawodzie.

6. 10 lipca 2018 r godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

7.11 lipca 2018 r – poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole po zakończonym terminie postępowania rekrutacyjnego

§13

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.