Regulamin Rekrutacji 2017/2018

ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

Jana Pawła II w KRYNICY-ZDROJU

NA ROK SZKOLNY 2017/18

&1

                  Zarządzenie Nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r.   Na podstawie art. 204 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r poz.586).

&2

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:

 1. potrzeb środowiska;
 2. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 3. kontaktów z Biurem Pracy;
 4. decyzji organu prowadzącego.

&3

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty).

&4

 1. Do liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej I stopnia przyjmowani są absolwenci gimnazjum.
 2. ZSP w Krynicy-Zdroju prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie rekrutacji elektronicznej.

 

&5

Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum w systemie elektronicznej rejestracji wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie szkoły  (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

&6

 1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadza do Centralnej Bazy Danych szkoła pierwszego wyboru.
 2. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.
 3. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.

&7

 1. Do szkół ponadgimnazjalnych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.
 2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty.

&8

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

 1. Egzamin gimnazjalny: maksymalnie 100 punktów
 2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry- 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8pkt

dopuszczający – 2pkt ).

 • przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy  i jeden wskazany dla danego kierunku kształcenia.
 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów
 2. Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z :
 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2

5. Osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):

a). za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt 
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt

b). za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego    - przyznaje się 7 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego   - przyznaje się 5 pkt

c). uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r

d).osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt.

&9

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej  szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum zgodnie   z § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.

 

&10

W roku szkolnym 2017/18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Krynicy-Zdroju prowadzi nabór do:

1.Liceum Ogólnokształcącego:

 a/ klasa humanistyczna z elementami psychologii /elementy mediów cyfrowych,

  przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski,

   b/ klasa ratownicza z elementami ratownictwa

  przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, j. angielski

2.Technikum:

 a/ technik żywienia i usług gastronomicznych                                                                 

  przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia

  b/ technik hotelarstwa 

 przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia

  c/ technik informatyk                                                                                                                 

przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka

 d/ technik budownictwa                                                                                                             

przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka

  e/ technik organizacji reklamy                                                                                                

przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski

3.Szkoła Branżowa I stopnia

 a/ wielozawodowa

&11

Do podania do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

 1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.
 2. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. Zaświadczenie / zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,  o których mowa w § 8.
 4. Dwie fotografie legitymacyjne.

&12

Do branżowej szkoły I stopnia – klasy wielozawodowej uczeń może być przyjęty  po przedłożeniu umowy o naukę zawodu zawartą z pracodawcą.

 &13

 1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach: od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r do godz. 15.00 – złożenie wniosku  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 23 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. 30 czerwca 2017 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. Od 30 czerwca 2017 r. od godz. 12.00 do 03 lipca 2017 r do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę dla kandydatów zakwalifikowanych do technikum skierowań na badania lekarskie.
 5. Do 05 lipca 2017 r do godz.15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
 6. 07 lipca 2017 r godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

&14

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.