Organ prowadzący
Organ nadzorujący
Szkoły partnerskie
Kontakt
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Jana Pawła II
33-380 Krynica-Zdrój
ul.Nadbrzeżna 3
Tel. 18 471 54 43
krynica.szkola.pl
sekretariat@krynica.szkola.pl
fax: 18 471 54 43
Statystyki


*** Z archiwum ***


1 września 2002 roku powstał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z połączenia dwóch szkół z bogatymi tradycjami: Zespołu Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika, który w 2000 roku obchodził 75-lecie oraz Liceum Ogólnokształcącego im .mjr Henryka Sucharskiego, które rok wcześniej święciło 55 rocznicę powstania. Siedziba szkoły mieści się w nowym budynku przy ulicy Nadbrzeżnej 3.

57 lat Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Krynicy 1945 - 2002.

II wojna światowa dobiegała końca. W Polsce zaszły zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze. Na nowo organizowało się również polskie szkolnictwo. Od stycznia 1945 roku, z ramienia Kuratorium Okręgu Krakowskiego, przystąpiono do tworzenia terenowej administracji szkolnej również w powiecie sądeckim. W tym właśnie czasie powstało Państwowe Liceum i Gimnazjum w Krynicy. Organizację krynickiej szkoły średniej powierzono jej pierwszej dyrektorce, pani Jadwidze Cybulskiej , która już w czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie w naszym mieście. W trudnym dziele tworzenia liceum pomagali nauczyciele: Antoni Kociubiński, Kazimierz Kryński, Zofia Stamperowa i Janina Maszewska. W pierwszym roku działalności szkoły, to jest 1944/45, do klas pierwszych przyjęto młodzież, która wcześniej nie zdołała ukończyć pełnej szkoły podstawowej i właśnie dlatego klasa ta miała charakter wstępny, ,,wyrównujący" poziom uczniów. Pozostałych przyjęto do klas wyższych. Istotnym problemem krynickiego liceum było znalezienie lokum dla stale powiększającej się szkoły. Zapisy uczniów odbywały się w Nowym Domu Zdrojowym, a potem młodzież uczyła się w pensjonacie ,,Hel", to znaczy byłej siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych. 25 maja 1945 roku na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy zapadła decyzja o lokalizacji Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Pensjonacie ,,Kryniczanka", a 29 stycznia 1947 roku ówczesny dyrektor szkoły Henryk Holender oficjalnie przejął ten budynek. Miał on być tymczasową siedzibą liceum, ale w myśl przysłowia, że ,,najtrwalsze są prowizorki", szkoła mieściła się w nim do 2002r.

Mimo, że lata pięćdziesiąte były trudne dla szkoły, nie pogrążyły jej w marazmie i zastoju. W tym czasie organizowano kursy dla analfabetów, bibliotekarka szkoły Irena Wronicz i polonistka Zofia Stamper prowadziły teatr, który ożywił nie tylko życie kulturalne liceum i uzdrowiska, ale zdobywał wyróżnienia w ogólnopolskich przeglądach teatralnych. Duży wkład w rozwój fizyczny młodzieży wniosła nauczycielka wychowania fizycznego Malwina Uszyńska, która przygotowywała uczennice do pokazów gimnastycznych i baletowych. W tym okresie powstały pierwsze pracownie przedmiotowe: biologiczna, którą opiekowała się nauczycielka biologii Teodora Sawcza i pracownia fizyczna. Szczególnie aktywna była w szkole drużyna harcerska pod pieczą Antoniego Kociubińskiego. Ten nauczyciel geografii, a następnie dyrektor liceum w latach 1959 - 1970 był osobą szczególną w dziejach szkoły. Jego wychowankowie pamiętają Go jako wspaniałego człowieka, wychowawcę i przyjaciela młodzieży.
Praca szkoły była wysoko oceniona przez władze miejskie i oświatowe. Pedagodzy krynickiego liceum, uczący w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, to między innymi: Tadeusz Ruchel, Janina Maszewska, Zofia Stamperowa, Irena Wronicz, Teodora Sawczak, Stefan Lewicki, Zofia Lissowska, Stefan Kozłowski.
W latach siedemdziesiątych przebudowana została najwyższa kondygnacja szkolnego budynku, dzięki czemu zwiększyła się liczba pokoi w internacie. W tym czasie powstała pracownia chemiczna, w utworzenie której wniósł duży wkład nauczyciel chemii Stefan Wołowiec.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii szkoły było nadanie jej imienia dowódcy obrony Westerplatte, majora Henryka Sucharskiego. Liceum starannie przygotowywało się do uroczystości. Młodzież zdobywała wiedzę o przyszłym patronie szkoły. Między innymi w tym celu panie profesorki Petronela Gawlik i Maria Sobol oraz przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego płk Kazimierz Mróz zorganizowali wycieczkę do Gdańska, której uczestnicy zwiedzili Westerplatte i spotkali się z niektórymi obrońcami tej bohaterskiej placówki. Delegacja nauczycieli, z ówczesnym dyrektorem szkoły Tadeuszem Kaliczakiem na czele, odwiedziła Gręboszów, rodzinną miejscowość majora Henryka Sucharskiego. Spotkała się tam z Jego siostrą Hanną Bugajską, która potem wielokrotnie gościła w naszej szkole i spotykała się z uczniami. Liceum odwiedził parokrotnie jeden z bohaterskich obrońców Westerplatte - porucznik Leon Pająk. Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się 5 maja 1973 roku. W tym dniu szkoła otrzymała sztandar ufundowany wspólnym wysiłkiem uczniów, ich rodziców, nauczycieli i lokalnego społeczeństwa. Nadanie imienia szkole było również okazją do zorganizowania pierwszego zjazdu absolwentów. Również wtedy utworzono szkolną Izbą Pamięci, w której zgromadzono dokumenty i fotografie związane z Patronem szkoły. W latach osiemdziesiątych szkoła nawiązała kontakt z Klubem Szkół Westerplatte.
Z historią nadania szkole imienia wiążą się również kontakty ze statkiem MS ,,Krynica". Przedstawiciele załogi gościli wielokrotnie w naszej szkole, a uczniowie, pod opieką nauczycieli, składali rewizyty na statku. Przywilej utrzymywania kontaktów z załogą przypadał klasie morskiej, takie miano bowiem zdobywała klasa uzyskująca najwyższe wyniki w nauce. W latach 1973 - 1990 dyrektorem liceum był mgr Jerzy Żak. Szkoła w tym czasie wypracowała nowe, interesujące formy pracy dydaktycznej. Były nimi sesje popularnonaukowe organizowane w Starym Domu Zdrojowym i Pijalni dla młodzieży liceum i mieszkańców miasta. Oto tematyka niektórych z nich: 150 lecie powstania listopadowego, 60 i 70 rocznica odzyskania niepodległości, 200 lat odsieczy wiedeńskiej, sesja astronomiczna i ekologiczna. W tych latach również zapoczątkowano coroczne konkursy o Patronie szkoły. Organizatorami sesji i konkursów byli nauczyciele: Zofia Robotycka, Jan Robotycki, Halina Janik, Stanisława Żak, Stanisław Karaśkiewicz, Stanisław Rams i Anna Rapacz. Również w tych latach nasi uczniowie odnosili sukcesy w olimpiadach na szczeblu centralnym: filozoficznej, geograficznej, języka rosyjskiego i technicznej. Opiekunami ich byli nauczyciele: Jerzy Żak, Jan Robotycki, Stanisława Żak, Tomasz Krzemiński i Anna Rapacz. Do konkursów z języka francuskiego i angielskiego przygotowywały nauczycielki: Marta Jucherska i Krystyna Żernicka.

Dzięki działalności Szkolnego Koła Turystyczno - Krajoznawczego, którym przez wiele lat opiekował się nauczyciel Maciej Porzycki, młodzież liceum poznawała górskie tereny Polski. Funkcjonowała w szkole Spółdzielnia Uczniowska, której długoletnimi opiekunami byli nauczyciele: Sylwester Stawiarczyk i Marta Jucherska. Młodzież zawsze przejawiała swoją aktywność w pracy samorządu szkolnego. Jego długoletnimi opiekunami byli nauczyciele: Sylwester Stawiarczyk, Petronela Gawlik, Halina Janik, Anna Rapacz i Dorota Franczak. Samorząd był współorganizatorem wszystkich uroczystości szkolnych.

Animatorami szkolnego życia sportowego byli: Maria Sobol, Lubomir Dzidzik, Maciej Porzycki i Ryszard Warzyński. Swoją działalność kontynuowała drużyna harcerska, którą opiekowały się nauczycielki: Zofia Robotycka i Maria Jurek. Harcerze z liceum wyróżniali się w swojej pracy dla środowiska organizacją imprez kulturalnych i rekreacyjnych, spieszyli z pomocą osobom starszym. Spędzali wolny czas na biwakach i obozach. Od lat sześćdziesiątych działały w szkole Ochotnicze Hufce Pracy. Ich wieloletnią opiekunką była nauczycielka Maria Sobol, a od połowy lat osiemdziesiątych obowiązki te przejęła Marta Ignatowicz (Piotrowska).

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zakładem opiekuńczym szkoły było sanatorium ,,Silesia". Jego pracownicy, z kolejnymi dyrektorami na czele: Edwardem Ligęzą, Mieczysławem Ziębą i Adolfem Dutką, zawsze pamiętali o liceum, m. in. udostępniali wycieczkom klasowym autokar, wykonywali drobne remonty w budynku szkoły i zawsze brali udział w uroczystościach szkolnych. Niestety, na początku lat dziewięćdziesiątych ten zakład pracy rozwiązano. Innymi krynickimi instytucjami, które służyły szkole pomocą były: Urząd Gminy Uzdrowiskowej, Sanatorium Wojskowe, Zespół Uzdrowisk Krynicko-Popradzkich, Fundusz Wczasów Pracowniczych i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Pracę szkoły na przestrzeni minionego półwiecza zawsze wspierali rodzice zorganizowani w Komitecie Rodzicielskim. Na długie lata wielu z nich związało się z liceum, nie szczędząc swego czasu i energii. Nie sposób wymienić tu wszystkich nazwisk, bo zaznaczyć trzeba zwyczajową życzliwość wszystkich rodziców wobec szkoły, ale wymieńmy nazwiska kilkorga z nich, szczególnie wyróżniających się w pracy dla dobra szkoły: płk Kazimierz Mróz, Janina Ginterowa, Juliusz Kołodziejczyk, Zofia Turek, Janina Korta, Danuta Reśko, Danuta Piechnik, Wanda Wojewoda, Krystyna Sopata, Antoni Schmalz, Stanisław Nowak, Lech, Paduch, Jan Hawran.

Nasze liceum stwarzało swoim uczniom możliwość kontaktów z rówieśnikami z Europy. W tym celu w 1994 roku gościła w Krynicy grupa młodzieży z miasta Kolding w Jutlandii. Latem złożyliśmy rewizytę w Danii. W 1996 roku zorganizowano podobną wymianę młodzieży z miasta Campobasso we Włoszech. Nauczyciel bez szkoły znaczy niewiele, ale chyba jeszcze mniej jest warta szkoła bez oddanej, dobrze przygotowanej kadry. Wspomnieć więc należy o nauczycielach pracujących obecnie w szkole. Wszyscy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i z oddaniem wykonują swoje obowiązki. W większości są młodymi ludźmi, którzy pragną swoje życie związać z nauczaniem i wychowaniem młodego pokolenia Polaków. Oto kadra z 2000 roku: Anna Rapacz, dyrektor - nauczycielka geografii, absolwentka liceum, ks. Marek Bacia - katecheta, Dorota Franczak - nauczycielka języka polskiego, Halina Janik - nauczycielka języka polskiego, Marta Ignatowicz - nauczycielka biologii, Włodzimierz Godek - nauczyciel historii, Maria Jurek - nauczycielka matematyki, Maria Krupa - nauczycielka matematyki, Maria Oleksy - nauczycielka chemii, Liliana Kiklica - nauczycielka informatyki, Magdalena Czyżykiewicz - nauczycielka języka niemieckiego, Szucka Janina - nauczycielka języka francuskiego, Maria Semla - nauczycielka języka polskiego. Są wśród nich absolwenci naszego liceum: Marta Jucherska - nauczycielka języka francuskiego, Ida Porzycka - nauczycielka języka angielskiego, Anna Kawa - nauczycielka wychowania fizycznego, Wojciech Bębenek - nauczyciel wychowania fizycznego, Zbigniew Hadała - nauczyciel przysposobienia obronnego, Kinga Kapera - nauczycielka języka angielskiego, Paweł Macur - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, Teresa Bugajska - nauczycielka plastyki, Dagmara Tyliszczak - nauczycielka fizyki, Aneta Potrzeszcz-Gorczyca - nauczycielka geografii, Maciej Tomaszek - nauczyciel geografii. Najważniejsi są jednak w szkole uczniowie, zarówno ci obecni, jak i Ci, którzy wiele lat temu zdali maturę. Wszyscy są członkami naszej szkolnej społeczności i jest nam miło, kiedy odwiedzają swoją starą "budę" lub kiedy słyszymy, że są prawymi ludźmi, sumiennie wypełniającymi powierzone im obowiązki. Są wśród nich naukowcy, politycy, duchowni, oficerowie Wojska Polskiego, prawnicy, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, inżynierowie, ekonomiści i artyści. Nie wymieniamy ich nazwisk, bo są nam wszyscy jednakowo bliscy, a nie mając pełnych danych o ich losach nie chcemy nikogo pominąć.

Do uroczystości Jubileuszu 50-lecia liceum w 1995 roku przygotowaliśmy się starannie przez cały rok szkolny poprzedzający to wydarzenie. Podkreślić tu należy zaangażowanie pani dyrektor Haliny Janik, wszystkich nauczycieli, którzy wspomagani przez uczniów przygotowali okolicznościowe wystawy ,,Historia Szkoły w fotografii" i ,, Dzieje drużyny harcerskiej w Liceum Ogólnokształcącym w Krynicy", uświetnili oficjalną część spotkania programem artystycznym, opracowali Księgę Pamiątkową szkoły oraz okolicznościowe wydawnictwo ,,50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Krynicy". Ich zasługą jest również zorganizowanie na terenie szkoły spotkań wszystkich pokoleń absolwentów. Do uświetnienia uroczystości przyczynili się nasi emerytowani profesorowie: Zofia Robotycka, która była współorganizatorką spotkań absolwentów, Sylwester Stawiarczyk, który opracował listę pracowników szkoły w latach 1945 - 1995, a któremu pomagali: Jan Robotycki, Petronela Gawlik, Maria Sobol, Stanisława Żak, Anna Rapacz, oraz pan dyrektor Jerzy Żak, który wykonał fotografie, wykorzystane w jubileuszowym wydawnictwie, a obecnie pieczołowicie przechowywane są jako wspaniała pamiątka uroczystości w Szkolnej Kronice. Do naszej pracy aktywnie włączyły się absolwentki liceum: pani Małgorzata Kmietowicz, pani Teresa Piszczek Nakoneczny , pani Małgorzata Stawińska Pikor przygotowując spotkanie i bal Absolwentów. Dzięki życzliwości ówczesnego dyrektora PPUKŻ pani dr Danuty Reśko część oficjalna tego niezwykłego Święta Szkoły odbyła się w najpiękniejszej krynickiej sali - Sali Balowej w Starym Domu Zdrojowym. Nasze działania wsparli finansowo pan Krzysztof Kiklica, pan Władysław Kita, pan Ryszard Rapacz. Wszystkim wymieniony osobom serdecznie dziękujemy.

Sobota, 14 października 1995 roku była dla Krynicy dniem niezwykłym Z różnych stron miasta, z bliższej i dalszej okolicy, z miejscowości rozrzuconych po całej Polsce, a również z odległych państw w Europie, śpieszyli na swoje spotkanie ze szkołą - jej Absolwenci. Najpierw w Kościele Zdrojowym uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez Księdza Dziekana Kazimierza Markowicza przy udziale Księży - Absolwentów szkoły ksiądz Marek Szady, ksiądz Jan Krynicki, ksiądz Eugeniusz Szymczak, ksiądz Roman Rak, ksiądz Franciszek Augustyński, ksiądz Józef Jasiurkowski. Uroczystość, która odbyła się w Starym Domu Zdrojowym, zgromadziła kilkaset osób: Gości i Absolwentów. Przybyli między innymi przedstawiciele władz miasta - pan Adam Moskała i pan Zbigniew Tekiela, wizytator Kuratorium Oświaty pani Bogumiła Oleksy.

Oficjalną część tego spotkania poświęcono przypomnieniu ważnych wydarzeń z historii liceum i zaprezentowaniu sylwetek wybitnych Pedagogów i zasłużonych pracowników administracji szkoły. Zakończono ją okolicznościowym programem słowno-muzycznym. Usłyszeliśmy w tym dniu wiele ciepłych słów o szkole, przekazano nam szkolnej społeczności wiele życzeń. Po południu, w swojej starej i ciasnej, ale kochanej Budzie zasiedli w ławkach jej uczniowie sprzed lat: Ci, którzy byli Jej pierwszymi Absolwentami w latach czterdziestych i Ci, którzy swój uczniowski los związali z Nią 40, 30, 20 i 10 lat temu. Przybyło ich około pięciuset, żeby (często po raz pierwszy) po kilkudziesięciu latach po maturze spotkać swoich szkolnych kolegów i dawnych nauczycieli, powspominać, opowiadać o sobie i aby na kilka godzin powrócić w piękne czasy swojej młodości. Chwile wzruszeń przeżyli też nauczyciele, którzy w tej szkole przepracowali wiele lat - a teraz na emeryturze lub rzuceni przez los poza Krynicę - zaszczycili uroczystość swoją obecnością: Maria Dymnicka, Daromiła Belka, Lubomir Dzidzik, Krystyna Herman, Stanisław Karaśkiewicz, Piotr Kmietowicz, Stanisław Rams, Andrzej Wasiak, Elżbieta Wąs-Kreft, Zygmunt Wronicz, Wiktoria Zięba, Stefan Wołowiec, Jan Robotycki. A potem, aż do rana, w Nowym Domu Zdrojowym trwał Bal Absolwenta.

Czas zapisał nowe karty w historii naszego Liceum.
Od 1 września 1996 do 2002roku funkcję dyrektora szkoły pełniła Anna Rapacz. Pod jej właśnie kierunkiem liceum obchodziło kolejną, 55 rocznicę swojej działalności i zarazem wkroczyło w XXI wiek. Społeczność szkolna stała wówczas przed wielkim wyzwaniem, jakim była przeprowadzana reforma oświaty. Dyrektor Anna Rapacz nie szczędziła wysiłku dla polepszenia bazy dydaktycznej szkoły i dla stworzenia uczniom możliwie najlepszych warunków pobytu w tym przecież starym i ciasnym budynku. Szkoła mogła pochwalić się nowoczesną i nieustannie modernizowaną pracownią informatyczną, dysponującą wysokiej klasy komputerami podłączonymi do sieci Internet.W szkole uruchomiono schronisko PTSM. Atrakcyjną ofertą dla uczniów były autorskie programy nauczania: od 1994 roku była w liceum klasa informatyczna autorstwa Liliany Kiklicy, a od 1997 roku - dziennikarska autorstwa Haliny Janik. Nasze Liceum w rankingach tego typu szkół w województwie nowosądeckim w latach 1996-2000 zajmowało zawsze miejsca w pierwszej dziesiątce. Od 1997 roku zaczęto wydawać szkolną gazetkę ,,Krótkie Spięcie". Nasi wychowankowie poznawali państwa jednoczącej się Europy. Co roku organizowane były wycieczki zagraniczne. Uczniowie byli w Danii, Niemczech, we Włoszech i Francji. Znacząco powiększyła się ilość uczniów. Było ich 368, rekordowa liczba, niespotykana dotąd w dziejach liceum. Szkoła zawsze pielęgnowała tradycje i różnorodne,sprawdzone metody pracy,co owocowało zwiększającą się liczbą Absolwentów. Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Krynicy-Zdroju ponad pół wieku służyło miejscowemu społeczeństwu.Dyrektorzy
 1. Jadwiga Cybulska 1945-46
 2. Henryk Hollender 1946-48
 3. dr Ignacy Janusz 1948-49
 4. mgr Stefan Lewicki 1949-50
 5. mgr Marian Podkanowicz 1950-53
 6. mgr Tadeusz Ruchel 1953-59
 7. mgr Antoni Kociubiński 1959-70
 8. mgr Tadeusz Kaliczak 1970-73
 9. mgr Jarzy Żak 1973-90
 10. mgr Halina Janik 1990-1996
 11. mgr Anna Rapacz 1996-2002

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego w Krynicy - Zdroju
ks. mgr Bacia Marek katecheta od 1993r.
Banach Tadeusz nauczyciel w latach 1945-47
Barger Bronisław n wych muzycznego w r. szk. 1953/54 i 1967/68
mgr Belka Daromiła n. matematyki w latach 1966-72
Bem Feliks nauczyciel w r. szk. 1947/48
mgr Bębenek Wojciech n. wych. fizycznego od 1996
Birtus Maria n. wych. plastycznego w latach 1969-83
mgr Bocheński Roman n. wych. technicznego w r. szk. 1967/68
Brej Leszek n. wych. technicznego w r. szk. 1971/72
Budzówna Alina n. przysp. obronnego w r. szk. 1950/51
mgr Bugajska Teresa n. plastyki od 1999r.
mgr Burek Władysław n. matematyki w latach 1976-78
mgr Cebula-Pękala Ewa n. fizyki w latach 1954-59
Cegła Konstanty n. matematyki i fizyki w latach 1950-53
Cegła Maria kierownik internatu w latach 1950-53
mgr Chęcińska Jadwiga bibliotekarka w latach 1974-76
dr Chrostowska Danuta n. biologii w r. szk. 1984/85
dr med. Cieniawa Tadeusz n. wych. fizycznego w r. szk. 1954/55
Csorich Stefan n. śpiewu, wych. fizycz. w latach 1953
mgr Czyżykiewicz Magdalena n. j. niemieckiego od 1996r.
Cybulska Jadwiga dyrektor, n. matematyki w r. szk. 1945/46
mgr Danek Ryszarda n. religioznawstwa w latach1988-90
Dawidowicz Wilhelmina nauczycielka w latach 1946-48
ks. mgr Józef Drabik katecheta w latach 1990-97
mgr Drozd Tadeusz n. geografii w latach 1970-83
mgr Duda Elżbieta n. j. francuskiego w r. szk. 1967/68
mgr Dzidzik Lubomir n.wych. fizycznego w latach 1954-74
mgr Dymnicka Maria n. chemii i matematyki w latach 1947-53
mgr Franczak Dorota n. j. polskiego od 1989r.
Gałka Bolesław n. wych. technicznego w r. szk. 1970/71
mgr Gawlik Petronela n. j. polskiego w latach 1958-89
inż. Gawlik Stanisław n. zajęć technicznych w r. szk. 1964/65
mgr Godek Włodzimierz n. historii od 1995r.
mgr Górnicka Maria n. j. angielskiego w r. szk. 1971/72
Gręblowska Zofia n. wych. fizycznego w r. szk. 1956/57
dr Greffner Anna n. łaciny i j. polskiego w latach 1951-58
mgr Hadała Zbigniew n. przysp. obronnego w latach 1989-92 i od 1999
Hapek Władysław n. wych. plastycznego w r. szk. 1962/63
mgr Herman Krystyna n. matematyki w latach 1960-62
Hollender Henryk dyrektor w latach 1946-48
mgr Janik Halina n. j. polskiego od 1973r. dyrektor 1990-1996
dr Janusz Ignacy dyrektor w latach 1948-49
Jaremko J. nauczyciel w r. szk. 1945/46
Jarosz Anna n. zajęć praktyczno-tech. od 1961-63
Jasiński Władysław n. matematyki i fizyki w latach 1950-59
mgr Jucherska Marta n. j. francuskiego od 1968r.
mgr Jurek Maria n. matematyki od 1976r.
Kaatz Aleksandra n. prac ręcznych w latach 1964-67
mgr Kaliczak Tadeusz dyrektor n. matematyki w latach 1970-76
mgr Kapera Kinga n. j. angielskiego od 1999r.
mgr Karaśkiewicz Stanisław n. fizyki i astronomii w latach 1959-88
mgr Kawa Anna n. wych. fizycznego od 1995r.
mgr Kietliński Julian n. nauki o społeczeństwie od 1972-80 r.
mgr inż. Kiklica Liliana n. informatyki i matematyki od 1990r.
mgr Klempa Zbigniew n. fizyki w r. szk. 1999/2000
mgr Kłoskowski Józef n. biologii w r. szk. 1980/81
mgr Kmak Gabriela n. j. angielskiego w r. szk. 1994/95
mgr Kmietowicz Piotr n. biologii w latach 1971-80
mgr Kociubiński Antoni n. geografii od 1945r. dyrektor 1959-70
mgr Kozłowski Mieczysław n. historii w latach 1962-64
Kozłowski Władysław n. matematyki w latach 1945-50
Królikowski Wincenty n. prac ręcznych w latach 1968-76
mgr Krupa Maria n. matematyki od 1991r.
mgr Krupa Zbigniew n. matematyki w r. szk. 1998/99
Kryński Kazimierz nauczyciel w r. szk. 1947/48
Krzemiński Tomasz n. zajęć praktyczno-tech. W latach 1978-83
mgr Michał Krzyżak n. przysposobienia obronnego od 1992-1999
mgr Kurowska Krystyna n. historii w r. szk. 1973/74
mgr Kwarcińska Władysława n. biologii w r. szk. 1984/85
mgr Leszczyński Andrzej n. fizyki w latach 1974-77, 1981/82, 1985-90, 1995/96
mgr Lewicki Stefan dyrektor 1949/50 n. łaciny 1946-51, 59-64,71-76
Łuc Jarosława n. historii w latach 1945-53
mgr Maszewska Janina n. j. francuskiego w latach 1945-74
mgr inż. Julian Mąka n. fizyki w r. szk. 1994/95
mgr Maryga Jadwiga n. fizyki w latach 1995-98
mjr Mirowski Marian n. przysposobienia obronnego w latach 1971-73
Mista Stefania n. j. rosyjskiego w latach 1967-72
Müller Alfred n. wych. fizycznego w latach 1945-48
mgr Mryc-Sawczak Teodora n. biologii w latch 1949-73
mgr Nawalany Andrzej n. wych. fizycznego w r. szk. 1987/88
dr hab. Niemiec Witold n. fizyki, fakult.ekol.1989-91r.
Nitribitt Aleksander nauczyciel w r. szk. 1945/46
ks. Norek E. katecheta w r. szk. 1958/59
mgr inż. Oleksy Maria n. chemii od 1983r.
mgr Ostrihansky Teresa n. j. polskiego w r. szk. 1950/51
mgr Oyrzanowska Ewa nauczycielka w r. szk. 1971/72
Pajor Władysław n. matematyki w latach 1951-53
mgr Pasznicki Bronisław n. wych. fizycznego w r. szk. 1952/53
mgr Peregrym-Janus Maria n. j. francuskiego w r. szk. 1974/75
mgr Pietrzykowska Anna kierownik internatu w r. szk. 1960/61
mgr Piotrowicz Teofil n. fizyki w latach 1993-95
mgr Piotrowska Ignatowicz Marta n. biologii od 1985r.
mgr Piksa Stanisław n. wych. muzycznego w r. szk. 1970/71
Podkanowicz Maria kierownik internatu, n. śpiewu 1950-53
Podkanowicz Marian dyrektor w latach 1950-53, n. nauki o społeczeństwie
Podsadecki Jan n. przysp. wojskowego w r. szk. 1953/54
mgr Poliwoda Marian n. fizyki w latach 1990-92
mgr Potrzeszcz Aneta n. geografii od 1998r.
mgr Porzycka Ida n. j. angielskiego od 1992r.
mgr Porzycki Maciej n. wych. fizycznego w latach 1962-87
mgr Poręba Kazimierz n. geografii w r. szk. 1967/68
Quirini Eugeniusz n. j. angielskiego w latach 1948/51
Radomska Maria n. j. angielskiego w r. szk. 1987/88
mgr Rams Stanisław n. biologii w latach 1972-85
mgr Rapacz Anna n. geografii od 1983r. dyrektor od 1996r.
mgr Robotycka Zofia n. historii w latach 1964-1991
mgr Robotycki Jan n. historii, prop., filozofii, PO, bibliotekarz 1968-84
Rojna Karol n. wych. fizycznego w latach 1949-51
mgr Rola Jarosław n. historii w latach 1992-95
Rolski Józef n. matematyki w r. szk. 1949/50
mgr Ruchel Tadeusz dyrektor w latach 1952-59, n. fizyki
mgr Rusnak Bogusława n. wychowania fizycznego w r. szk. 1989/90
mgr Rutkowska Lucyna n. historii w latach 1960-62
mgr inż. Ryba Bogusław n. fizyki w r. szk. 1989/90
Ryglewicz Kazimierz nauczyciel w r. szk. 1947/48
Sidor Anna n. j. niemieckiego w latach 1994-96
Sidor Witosław n. j. niemieckiego w r. szk. 1994/95
mgr Sierant Aleksandra n. j. rosyjskiego w latach 1972-76
Słonecki Bronisław nauczyciel w latach 1945-47
ks. Smoluk Henryk katecheta w latach 1951-54
Sobol Maria n. wychowania fizycznego w latach 1958-88
mgr Stamperowa Zofia n. j. polskiego w latach 1946-73
mgr Stanisz Ewa n. matematyki w latach 1972-75
mgr Stawiarczyk Sylwester n. matematyki w latach 1953-63, 1970-95
mgr Stefańska Maria n. matematyki w r. szk. 1965/66
Stosek Wiesław n. historii w latach 1953-60
Syrek Alicja n. zajęć technicznych w latach 1961-63
mgr Szucka Janina n. j. francuskiego w r. szk. 1987/88
mgr Śliwa Danuta n. j. angielskiego w r. szk. 1988/89
Świątek Stanisław n. j. rosyjskiego w latach 1945-53
Tobczyk Józef n. fizyki w latach 1951-53
Tokarczyk Włodzimierz n. zajęć technicznych w r. szk. 1962/63
Tyliszczak Andrzej n. wych. plastycznego w latach 1971-74
mgr Tyliszczak Dagmara n. fizyki od 1998
Uszyńska Malwina n. wych. fizycznego w latach 1948-58
mgr Walczyk Mirosława n. biologii w r. szk. 1996/97
mgr Warzyński Ryszard n. wych. fizycznego w latach 1971-77, 1981-88
dr Wasiak Andrzej n. historii w latach 1963-1967
mgr Wąs-Kreft Elżbieta n. j. francuskiego w latach 1972-76
dr inż. Witrylak Maciej n. j. angielskiego w r. szk. 1974/75
ks. Wojewoda Antoni katecheta w r. szk. 1948/49
mgr Wołowiec Stefan n. chemii, matematyki w latach 1960-81
mgr inż. Woszczak Agata n. j. angielskiego w latach 1990-92
mgr inż. Wójcik Marek n. chemii w r. szk. 1989/90
Wyporek-Trzaska Maria n. fizyki w r. szk. 1953/54
dr Wronicz Irena bibliotekarka, n. j. polskiego od 1945-66
dr Wronicz Zygmunt n. matematyki w r. szk. 1967/68
mgr Wysoczański Władysław n. j. rosyjskiego w latach 1953-75
mgr Wybraniec Krystyna n. chemii w r. szk. 1980/81
Zahaczewski Paweł n. j. angielskiego w r. szk. 1998/99
mgr Zięba Wiktoria n. j. polskiego w latach 1972-77
mgr Złotnicki Jacek n. wych. fizycznego w latach 1990-95
mgr Żak Jerzy dyrektor w latach 1973-90, n. nauki o społeczeństwie
mgr Żak Stanisława n. j. rosyjskiego od 1974r.
mgr Żelasko Krystyna n. wych. fizycznego w r. szk. 1992/93
Żernicka Krystyna n. j. angielskiego w latach 1975-90


Wieloletni pracownicy administracji i obsługi:
 1. Augustyński Jan
 2. Czajka Alicja
 3. Czajka Andrzej
 4. Fiut Bronisława
 5. Grycz Katarzyna
 6. Hopej Urszula
 7. Jaszczowski Kazimierz
 8. Karpińska Maria
 9. Legutko Maria
 10. Loch Kazimierz
 11. Miechurska Maria
 12. Mordarska Maria
 13. Nowikow Henryka
 14. Pajor Danuta
 15. Paluch Danuta
 16. Radzik Irena
 17. Smoczyńska Lucyna
 18. Siekierska Helena
 19. Stabrawa Janina
 20. Szczerba Anna
 21. Szczerba Stanisław
 22. Szlendak Bogusława
 23. Szwala Olga
 24. Szwala Stanisława
 25. Wiejowska Maria
 26. Woźniak Zofia
 27. dr Wronicz Irena